Algemene Voorwaarden

Datum 6 december 2014

 1. Algemeen
 2. Toepassing
 3. Aanmelden en betalen
 4. Reservering
 5. Deelname
 6. Opzeggen en annuleren
 7. Levering
 8. Producten
 9. Aansprakelijkheid
 10. Publicatie
 11. Auteursrecht
 12. Klachten
 13. Privacy en persoonsgegevens

1. Algemeen

1.1. Fashionfoto’s is onderdeel van Vincent Kos Photography.

2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fashionfoto’s en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Aanmelden en betalen

3.1. Aanmelding gebeurt via het contactformulier op de website, waarbij de algemene voorwaarden worden geaccepteerd door de aanmelder.
3.2. Betaling geschiedt voorafgaand aan de fotoshoot, via overschrijving op bankrekeningnummer 1025.39.316. Een bevestiging van de betaling wordt per email toegestuurd.
3.3. De klant dient de facturen van Fashionfoto’s te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze te betalen.

4. Reservering

4.1. Reservering van de fotoshoot geschiedt nadat de betaling is ontvangen en deze wordt per email bevestigd, inclusief de details zoals de datum, het tijdstip en de locatie van de fotoshoot.
4.2. Als na de aanmelding geen betaling is ontvangen, is er nog geen sprake van reservering van een fotoshoot.
4.3. Alleen bij directe betaling kan de reservering worden gegarandeerd. In andere gevallen behoudt Fashionfoto’s zich het recht voor om een andere datum te reserveren.

5. Deelname

5.1. Deelnemers beneden 18 jaar hebben schriftelijke toestemming van ouders nodig.
5.2. Personen beneden 16 jaar kunnen deelnemen in aanwezigheid van één van hun ouders. Bij aanwezigheid van een andere volwassene is tevens schriftelijke toestemming van één van de ouders vereist.
5.3. Deelname kan niet worden gegarandeerd als men niet tijdig in de studio aanwezig is.

6. Opzeggen en annuleren

6.1. Opzegging van een gereserveerde fotoshoot kan binnen 7 dagen na aanmelding. De opzegging dient per email gedaan te worden, waarna de fotoshoot wordt geannuleerd. Het betaalde bedrag wordt dan terugbetaald.
6.2. Annulering is niet mogelijk binnen 14 dagen voor de gereserveerde datum. Het is wel mogelijk om de datum van de fotoshoot te wijzigen. Een verzoek hiertoe kan per email gedaan worden. In goed overleg zal een andere passende datum gezocht worden. De beschikbare data worden steeds op de website vermeld.
6.3. Fashionfoto’s houdt zich het recht voor om een shootdatum te annuleren. In dat geval wordt een andere datum voorgesteld binnen een redelijke termijn.

7. Levering

7.1. De geselecteerde foto’s worden digitaal toegezonden. Toezending op een andere manier kan in overleg en tegen betaling gebeuren. Het aantal geselecteerde foto’s is per concept verschillend. De concepten staan vermeld op de website van Fashionfoto’s.
7.2. Levering van de foto’s geschiedt binnen 14 dagen.

8. Producten

8.1. Naast de geleverde foto’s die tijdens fotoshoots gemaakt zijn kunnen extra foto’s en ander materiaal besteld worden. De foto’s en/of het andere materiaal zullen worden geleverd na ontvangst van betaling van de bestelling.
8.2. Met behulp van de professioneel gekalibreerde beeldschermen levert Fashionfoto’s optimale kleurbewerkingen. Hierdoor zullen er geen of minimale kleurverschillen ontstaan. Op andere beeldschermen kunnen kleuren en helderheid anders waargenomen worden.
Fashionfoto’s draagt daar op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Fashionfoto’s is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de wederpartij isontstaan tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fashionfoto’s of door Fashionfoto’s ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het betaalde bedrag voor de fotoshoot, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
10.2 Bij misdraging tijdens een fotoshootdag in welke vorm dan ook kan een deelnemer de toegang ontzegd worden of verwijderd worden. De reservering van de betreffende persoon wordt in dat geval geannuleerd zonder restitutie van het door hem of haar betaalde bedrag voor de fotoshoot.
10.3 Fashionfoto’s is niet aansprakelijk voor de dienstverlening door de aanwezige medewerkers zoals haarstylisten en visagisten. Zij zijn daar persoonlijk verantwoordelijk voor.
10.4 Fashionfoto’s is niet verantwoordelijk voor ontregeling van een fotoshootdag vanwege inbreuk door sponsoren. In voorkomende gevallen zal getracht worden een goede oplossing te zoeken.
10.5 Ingeval van technische storingen zal getracht worden een goede oplossing te vinden.
10.6 Hoofdsponsor Transcontinenta is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het concept Fashionfoto’s.

11. Publicatie

11.1 Publicatie van het tijdens de Fashionfoto’s-dagen gemaakte fotomateriaal is mogelijk. Dit kan op websites en op social media, onder vermelding van ‘Fotografie Fashionfoto’s’.
11.2 Elke vorm van commercieel gebruik van tijdens de Fashionfoto’s-dagen gemaakt fotomateriaal is verboden.
11.3 Fashionfoto’s houdt zich het recht voor om het fotomateriaal te gebruiken voor eigen promotie-doeleinden. Hiervoor ontvangt de klant geen enkele vergoeding.

12. Auteursrecht

12.1 Fashionfoto’s heeft het auteursrecht op alle foto’s.
12.2 Het is niet toegestaan om eigen bewerkingen van ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen.
12.3 Het is niet toegestaan om met de ontvangen digitale foto’s deel te nemen aan fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fashionfoto’s.

13. Klachten

13.3 Klachten over de Fashionfoto’s dagen of de geleverde foto’s dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk bij Fashionfoto’s te worden gemeld.
13.4 Fashionfoto’s zal binnen twee weken op klachten reageren.

14. Privacy en persoonsgegevens

14.1 Fashionfoto’s maakt op geen enkele wijze persoonlijke gegevens van klanten openbaar.